Befolkningsprognoser

 Aktuellt

Vi tar nu emot beställningar av befolkningsprognoser för 2018 baserade på 2017 års befolkningsuppgifter. Vi erbjuder en mängd varianter på befolkningsprognoser utifrån olika syften:

  • Prognoser på olika regionala nivåer - kanske behöver ni komplettera kommunprognosen med prognoser för olika skolupptagningsområden eller någon annan indelningsgrund?
  • Kommunspecifika antaganden – kanske har ni konkreta byggplaner att ta hänsyn till, en framtida vision för befolkningstillväxten eller kunskap om hur kommunens in- och utflyttning kommer att påverkas framöver?
  • Olika prognoshorisonter – hur långt in i framtiden behöver ni titta?
  • Flyktingsituationen – hur kan och bör den beaktas i prognosarbetet?

Vi besöker gärna din kommun och bidrar i det interna förankringsarbetet. Under det senaste året har vi noterat ett ökat intresse för genomförande av seminarier och föredragningar i kommunledningsgrupper, kommunstyrelser och liknande forum med anledning av befolkningsprognoser. Inte minst på grund av flyktingsituationen.

Vi har också noterat ett ökat behov av socioekonomiska kartläggningar och analyser. Med hjälp av SEKOM-metoden erbjuder vi socioekonomiska analyser på delområdesnivå. Läs gärna mer om SEKOM på www.befolkningsprognoser.se/levande-landskap samt i metodbeskrivningen Den sociala kompassen.

Leverans

Leveranser sker i början av mars 2018. Har ni behov av leveranser tidigare har vi också möjlighet att utgå från senast tillgängliga delårsdata för år 2017 i befolkningsregistret. Vår standardleverans består av en skriftlig rapport i PDF-format samt underlagsfil med detaljerad prognosdata i Excelformat. Vi skickar även med en särskilt framtagen applikation i Excel för att ni på ett enkelt sätt ska kunna komplettera prognosen med aktuella uppgifter om antal asylsökande i kommunen.

Exempel på leveransfiler för Grönköping: Rapport och Underlag

Beställning

Priser framgår av följande prislista. Beställningar görs via e-post till prognoser@statisticon.se alternativt via telefon 010-130 80 00. Hör gärna av er för en vidare diskussion om hur vi kan hjälpa till. Mer information om Statisticon och befolkningsprognoser finns på www.statisticon.se och www.befolkningsprognoser.se

Om Statisticon

Statisticon har lång erfarenhet av att ta fram information om den framtida befolkningsutvecklingen. Vi hjälper regelbundet många av Sveriges kommuner med att ta fram olika typer av befolkningsprognoser och göra demografiska analyser.Kartan visar hur befolkningen har utvecklats i Sveriges kommuner mellan åren 2015 och 2016.